Thẻ: Bí đao

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc bí đao

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Vụ mùa nắng cây…

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến